Klachten

Waar mensen met elkaar werken kunnen conflicten ontstaan. Ook een cliënt en een hulpverlener kunnen met elkaar in conflict komen.

Natuurlijk is het allereerst belangrijk om je klacht te bespreken met de counselor/psychosociaal hulpverlener die jou begeleidt. Ook al kan dit lastig zijn, het is vaak de beste manier om zaken te verhelderen. Als het niet lukt om het conflict samen bevredigend op te lossen, kun je contact opnemen met een  onafhankelijke vertrouwenspersoon van Psycares, die je zal ondersteunen bij het indienen van de klacht.

Voor eventuele klachten over aangesloten counsellors hebben wij een Klachtenreglement ontwikkeld. Dit reglement maakt onderdeel uit van het Klacht– en Tuchtrecht Psycares. In dit reglement staat precies omschreven op welke manier wij omgaan met ingediende klachten en welke procedure daarbij wordt gevolgd. De procedure kent de volgende stappen:

  • Een onafhankelijke vertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt bij het indienen van de klacht.
  • Een kopie van de klacht wordt voor een reactie naar de hulpverlener gestuurd.
  • Een onafhankelijke klachtencommissie beoordeelt of  de klacht in behandeling kan worden genomen.
  • Indien de klacht niet in behandeling kan worden genomen, wordt dat schriftelijk aan beide partijen meegedeeld.
  • Indien de klacht wel in behandeling wordt genomen, nodigt de Klachtencommissie beide partijen uit voor een mondelinge toelichting.
  • Aan de klachtenprocedure zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.
  • De klachtencommissie doet binnen 2 maanden na ontvangst van de schriftelijke klacht uitspraak. Als de klacht gegrond wordt verklaard zal de commissie een tuchtmaatregel opleggen en zal het Algemeen Bestuur de bindende uitspraak ten uitvoer brengen.

Psycares is daarnaast aangesloten bij de koepel ‘RBNG’. Deze koepel kent  een tuchtreglement dat verder gaat dan de klachtregeling van PsyCares.  Dit Tuchtrecht heeft tot doel een ernstig falen van de beroepsbeoefening van hun aangesloten leden in de gezondheidszorg te toetsen.